Effective bandwidth of terahertz antiresonant reflecting pipe waveguide

作者:Lai Chih Hsien; Yeh Yi Siang; Yeh Chih An; Wang Yu Kun
来源:Optics Express, 2018, 26(5): 6456-6465.
DOI:10.1364/OE.26.006456