0 Citations
3D-Printed Poly(epsilon-caprolactone) Scaffold Augmented With Mesenchymal Stem Cells for Total Meniscal Substitution: A 12-and 24-Week Animal Study in a Rabbit Model
Zhang, Zheng-Zheng
Wang, Shao-Jie
Zhang, Ji-Ying
Jiang, Wen-Bo
Huang, Ai-Bing
Qi, Yan-Song
Ding, Jian-Xun
Chen, Xue-Si
Jiang, Dong
Yu, Jia-Kuo
The American Journal of Sports Medicine, 2017, 45(7): 1497-1511.
Select Groups
Select Contacts
swap_vert Order by date
Order by date Order by name